dimarts, 1 de desembre de 2009

Activitats Tema 3

1.-Assenyala el lexema i els morfemes derivatius de cada un dels mots següents:

Caga, gran, pols, mag, terra, flama, costa, joga, pedr, peix, crid

5.- Defineix els mots següents i indica el significat de cada prefix

 • Pseudocristià: fals cristià (fals)
 • Postguerra: després de la guerra (després)
 • Conviure: viure conjuntament (conjuntament)
 • Prejudici: judici a priori (abans)
 • Exportar: vendre a l’estranger (fora)
 • Sobrealimentació: Alimentació en excés (en excés)
 • Antihigiènic: No higiènic (contrari)
 • Desfullar: treure les fulles (oposició)
 • Arximilionari: milionari en abundància (superioritat)
 • Redreçar: encaminar (repetició)
 • Pressentir: tenir una impressió que ha de ocórrer (abans)
 • Sobrenatural: Està per damunt del natural (damunt)

8.- Omple els buits de les frases següents amb el verb que correspongui. Apostrofa quan calgui

Nomenar/anomenar
 • l’anomenis
 • nomenà

Senyalar/assenyalar
 • assenyalaren
 • senyal

àguaitar/aguaitar
 • aguaita
 • guaita

bastar/abastar
 • abasta
 • bastarà

creuar/encreuar
 • encreuà
 • creuaren

12.- Còpia i completa aquestes graelles

(fruit; arbre; conjunt):

 • Ametlla; ametller; ametllerar
 • Codony; codonyer; codonyar
 • Mongeta; mongetera; mongetar
 • Nou; noguera; noguerar
 • Meló; meloner; melonar
 • Cirera; cirerer; cirerar
 • Carbassa; carbasser; carbassar
 • Oliva; oliver; olivar
 • Patata; patatera; patatar
 • Figa; figuer; figueral

(matèria; ofici; lloc)
 • Peix; peixater; peixateria
 • Rellotge; rellotger; rellotgeria
 • Porta;porter; porteria
 • Teula; teuler; teuleria
 • Pastís; pastisser; pastisseria
 • Carn; carnisser; carnisseria
 • Jardí; jardiner; jardineria
 • Sabata; sabater; sabateria
 • Cafè; cafeter; cafeteria
 • Gelat; gelater; gelateria

15.- Forma un nom a partir de cada adjectiu i digues quin valor comparteixen tots els noms resultants

 • exactitud
 • dignitat
 • discreció
 • pobresa
 • pulcritud
 • rectitud
 • tranquil·litat
 • ignorància
 • petitesa
 • avidesa
 • avarícia
 • fredor

17.- Completa aquestes oracions amb un derivat nominal que s’adigui amb cada cas

 • joventut, sardinada, carrerany, magnolier
 • enyorança, risses, infància
 • bastonada, fadrina, consentiment
 • dringadissa, cristalleria
 • raonable, comunisme
 • piuladissa
 • xicalla, escampall, menjador, casal

18.- Fixa’t que el sufix –itat pren formes diferents (-etat, -edat, -tat, -dat). Fes noms a partir dels adjectius següents amb el sufix que convingui en cada cas. No oblidis qual calgui la dièresi:

Brevetat, brusquedat, crueltat, bondat, seguretat, publicitat, ingenuïtat, vaguetat, sequedat, igualtat, arbitrarietat, homogeneïtat, dignitat, lleialtat, simultaneïtat, castedat, vacuïtat, maldat, escassetat, falsedat, perpetuïtat, humilitat, claredat, tenuïtat, fluixedat, contrarietat, austeritat, prolixitat, honestedat, vanitat

20.- Fixa’t que el sufix –ió pot aparèixer en contextos diferents. Fes un derivat nominal a partir de cada un dels verbs següents:

 • visió, corrupció
 • interrupcions, rebuda, detenció
 • Possessió, absorció, fusió
 • supressió, correcció, divisió
 • obsessió, l’absolució

21.- Fes un derivat nominal de cada un dels verbs següents; després destria els derivats regressius dels altres:

Ajuda (regressiu), acabament, renúncia (regressiu), manlleu (regressiu), guany (regressiu), clar (regressiu), abolició, punició, coneixement, manteniment, ensenyament, recomanació, avançament, recordatori, crit (regressiu), abonament, retall (regressiu), esdeveniment, creixement, exhibició, aparició, discòrdia, recat

25.- Escriu un adjectiu derivat de cada un dels mots entre parèntesis i defineix el significar que té:

 • esquerrer: maneja millor la mà esquerra que la dreta
 • comprensiu: clar, fàcil d’entendre
 • banyut: cobert de banyes
 • defectuós: dit d’una cosa que posseeix un defecte
 • capgròs: té el cap molt gros
 • marí: que viu i es desenvolupa en el mar
 • menjables: comestibles
 • malaltís: propens a la malaltia
 • enraonador: que parla molt
 • imperceptible: que no es pot percebre
 • rondinador: que es manifesta descontent amb allò que se li diu

28.- Completa les frases següents amb derivats que indiquin “tirant a”:

 • rogenc
 • amarga
 • malaltís
 • tova
 • foscor

32.- Destria, de cada parella, la forma derivada incorrecta. Si cal, consulta el diccionari:

 • pol·lució: pol·luir
 • col·lisió: col·lidir
 • decepció: decebre
 • garantia: garantir
 • matís: matisar
 • terror: aterrir
 • reflex: reflectir
 • traïció: trair
 • clar: aclarir
 • improvís: improvisar

33.- Omple cada buit amb una forma verbal sinònima de l’oració entre parèntesis:

 • desossa
 • moblar
 • atemorits
 • turmentis
 • assaborir
 • emmurallaven
 • acomiada
 • travessa
 • aterra

36.- Destria els mots habilitats de les frases següents i digues en cada cad quin canvi han sofert:

 • dinar (verb: nom) picasso, miró (nom de persona: obra)
 • pretendents (verb: nom) sorprenent (verb: adjectiu) assistents (verb: nom)
 • amant (verb: nom) martini (nom de marca: objecte)
 • anada (verb: nom) tornada
 • intel·ligents (verb: nom) clar (adjectiu: adverbi)
 • corrent (verb: nom) variant (verb: nom)
 • ase (nom: adjectiu) bleda (nom: adjectiu)
 • caient (verb: nom)
 • dinar (verb: nom) rostit, sofregit (adjcetiu: nom)

37.- Explica el significat de les formes següents i indica la categoria de cada lexema

 • tastaolletes: inconstant
 • panxacontent: que cerca la vida fàcil
 • buscabregues: que sempre està provocant a la gent
 • ventafocs: criada
 • escurabutxaques: lladre
 • llepafils: escrupolós
 • pelacanyes: pobre
 • somiatruites: visionari, il·lús
 • escanyapobres: usurer
 • rebentapisos: lladre de portes40.- Subratlla les locucions lèxiques i digues si són nominals, adjectivals o adverbials

 • cabàs de bolets (nominal), peus de rata (nominal), cames de perdiu (nominal), potes de gat (nominal)
 • Tal vegada (adverbial) braç de gitano (adjectiu)
 • d’ara endavant (adverbial) estat major (nominal) dreta llei (adverbial)
 • a contracor (adverbial)
 • cor què vols (adverbial)
 • ull de poll (nominal) mil dimonis (adjectival)
 • plana major (nominal) sobre la marxa (adjectival)

42.- Completa les frases següents amb aquestes locucions:

 • d’avui en vuit
 • sobre un llit de roses
 • ni de bon tros
 • muts i a la gàbia!
 • l’any de la Mariacastanya
 • partit pres
 • a la quinta punyeta
 • sobre manera

43.- Relaciona cada frase feta amb el seu significat

 • Ser coix del front (no tenir seny)
 • Ser de bona dent (ser menjador)
 • Ser de màniga ampla (ser tolerant)
 • Ser el capità aranya (fer actuar però sense participar)
 • Ser fluix de llengua (ser indiscret)
 • Ser una boca d’or (Ser eloqüent)
 • Ser una sangonera (Ser causa de pèrdua)
 • Ser de bona pasta (tenir bon caràcter)
 • Ser de poca vida (ser inexpert)
 • Ser de morro fort (tenir mal geni)
 • Ser de la primera volada (ser poc menjador)
 • Ser el cul del Jaumet (ser molt bellugadís)
 • Ser un calçasses (deixar-se dominar per la dona)
 • Ser un cap calent (exaltat)

45.- Completa les oracions següents amb les frases fetes

 • tenir bons costats
 • tenir ben apamat
 • tenir a la butxaca
 • tenir cara d’ovella i urpes de llop
 • tenir coll avall
 • tenir el cap com un timbal
 • tenir estómac
 • tenir fogots

46.- Completa les frases fetes amb el verb fer o donar. A continuació busca un sinònim per a cada expressió:

 • donar carbassa
 • fer una carícia
 • donar a llum
 • fer curs a
 • fer un petó
 • fer la guitza
 • fer llàstima
 • donar una volta
 • donar peixet
 • donar una abraçada
 • donar ales
 • fer esses
 • donar carpetada
 • donar importància
47.- Relaciona cada una de les frases fetes amb el significat
 • fer via: avançar
 • fer uns ulls com unes taronges: obrir els ulls desmesuradament
 • Fer xup-xup: bullir a poc a poc
 • Fer upa: alçar una criatura
 • fer una queixalada: Picar
 • fer una cara nova: pegar
 • fer volar coloms: il·lusionar-se en coses inútils
 • fer un paperàs: quedar molt bé
 • fer un gall: presumir

51.- Indica quin procés de formació de mots segueixen les paraules destacades en aquests titulars

 • ràpid (nom): rapidesa (adjectiu)
 • negoci (nom) negociacions (nom)
 • tard (nom) tardor (nom)

52.-Explica quina crítica fa l’autor sobre els manlleus

Critica la incorporació de mots anglesos a la nostra llengua

2.- Identifica els sons consonàntics que representen les grafies destacades

[s], [ʎ], [ʒ], [ʃ], [r], [k], [ɲ], [ɾ], [z], [ʃ], [s], [ʃ], [ʒ], [γ], [tʒ], [s]

3.- Justifica ortogràficament les grafies vocàliques i consonàntiques destacades

 • so[tʒ] abans de vocal
 • so [γ] abans de vocal
 • so [s] en determinats casos
 • so [s] abans de e-so [ʒ] entre vocals
 • so [ʃ] entre vocals i després de vocal diferent de i
 • so [ʒ] abans de e

4.- Conjuga el present de subjuntiu i l’imperfet de subjuntiu dels verbs fer i criar

 • Fer: faci, facis, faci, fem, feu, facin (present de subjuntiu)
 • Fer: fes, fessis, fes, féssim, féssiu, fessin (imperfet de subjuntiu)
 • Criar: criï, criïs, criï, criem, crieu, criïn
 • Criar: criés, criessis, criés, criéssim, criéssiu, criessin

5.- Indica si les formes destacades són adverbis, pronoms o determinants

 • determinant
 • adverbis
 • determinants
 • pronoms

7.- Digues d’una manera més econòmica el fragment subratllat

Avantpassats

8.- Indica la categoria gramatical dels mots i forma derivats de la categoria gramatical que es demana

Gràcia (substantiu), graciós (adjectiu), graciosament (adverbi)Aigua (substantiu) aquós (adjectiu)Lleuger (adjectiu) lleugerament (adverbi)

10.- Selecciona l’opció de cada apartat que et sembli que s’adiu més al text

 • Gènere textual: article d’opinió
 • Tipologia textual: expositiva
 • Organització textual: Particular-General
 • Marcadors textuals: exemples

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada